Author: Simon Kouttis

Simon Kouttis, technical lead at executive search firm, Stott and May.
Contact Simon Kouttis